کلربوک آ3 پاپکو

78,000 تومان

در  کلربوک آ۳ پاپکو ۳۰ عدد کاور پاپکو دارد که امکان بالا بردن تعداد کاورها وجود دارد. همچنین شما می توانید در صورت لزوم کاورها را درآورده و کاور جدیدی جایگزین کنید.